Banzei goshiki (no) matsu (万歲五色 (の) 松)

Matsumoto, Jidayū

Cao xian tang xin bian xiao shi Jing wu zhong (草閒堂新編小史警寤鐘)

Chichidaoren, Qing (嗤嗤道人); Zhuoyueshanren (琢月山人)

Guangdong xin yu (廣東新語)

Qu, Dajun, 1630-1696 (屈大均, 1630-1696)

Yu yang shan ren jing hua lu (漁洋山人精華錄)

Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禎撰); Lin, Ji, 1660 - ? (林佶編)

Tu hui bao jian (圖繪宝鑑)

Xia, Wenyan, 14. Jh. (夏文彥)

Li dai shen xian tong jian. 2 (歷代神仙通鑑. 2)

Xu, Dao (徐道); Zhang, Jizong; Huang, Zhanglun

Yarō Shiki hyōrin (野良姿記評林)

Kazuiken, Ransui (華蕊軒蘭水)

Li dai shen xian tong jian. 1 (歷代神仙通鑑. 1)

Xu, Dao (徐道)