Tu hui bao jian (圖繪宝鑑)

Xia, Wenyan, 14. Jh. (夏文彥)

Banzei goshiki (no) matsu (万歲五色 (の) 松)

Matsumoto, Jidayū

Musō Kokushi goroku (夢窓国師語錄)

Musō Soseki (夢窓疎石)

Yarō Shiki hyōrin (野良姿記評林)

Kazuiken, Ransui (華蕊軒蘭水)

Tu hui bao jian (圖繪宝鑑)

Xia, Wenyan, 14. Jh. (夏文彥)

Li dai shen xian tong jian. 1 (歷代神仙通鑑. 1)

Xu, Dao (徐道)

Guangdong xin yu (廣東新語)

Qu, Dajun, 1630-1696 (屈大均, 1630-1696)

Yu yang shan ren jing hua lu (漁洋山人精華錄)

Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禎撰); Lin, Ji, 1660 - ? (林佶編)