Ben cao qiu zhen. 10 (本草求真. 10)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Ben cao qiu zhen. 11 (本草求真. 11)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Kōshōgifu (広象棋譜)

Bun'yū (文雄); Ogyū, Sorai

Shinano chimei kō (信濃地名考)

Yoshizawa, Keizan (吉澤鷄山)

Xi Han wen xuan (西漢文選)

Chu, Xin (儲欣); Chu, Zhi (儲芝)

Ben cao qiu zhen. 4 (本草求真. 4)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Ben cao qiu zhen. 2 (本草求真. 2)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Zenkun eshō (前訓繪抄)

Tejima Toan

Li chao ming yuan shi ci (歷朝名媛詩詞)

Lu, Chang (陸昶)

Ben cao qiu zhen. 9 (本草求真. 9)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)