Zenkun eshō (前訓繪抄)

Tejima Toan

Ben cao qiu zhen. 5 (本草求真. 5)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Ben cao qiu zhen. 3 (本草求真. 3)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Jiu shu tong kao (九數通考)

Qu, Zengfa (屈曾發)

Li chao ming yuan shi ci (歷朝名媛詩詞)

Lu, Chang (陸昶)

Ben cao qiu zhen. 9 (本草求真. 9)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Ben cao qiu zhen. 7 (本草求真. 7)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Ben cao qiu zhen. 8 (本草求真. 8)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Ben cao qiu zhen. 10 (本草求真. 10)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Kōshōgifu (広象棋譜)

Bun'yū (文雄); Ogyū, Sorai