Shokyō shūden tendoben (書經集傳天度辨)

Nobutake, Baba Oda Genko (尾田玄古)

Xin zeng shuo wen yun fu qun yu (新增說文韻府群玉); 2

Yin, Shifu (陰時夫); Yin, Zhongfu; Wang, Yuanzhen (王元貞)

Xin zeng shuo wen yun fu qun yu (新增說文韻府群玉); 1

Yin, Shifu (陰時夫); Yin, Zhongfu; Wang, Yuanzhen (王元貞)

Luofu shan zhi hui bian (羅浮山志會編)

Song, Guangye, (Qing) (宋廣業); Song, Zhiyi (宋志益); Zheng, Jitai (鄭際泰)

Zeng ding Gu wen xi yi he bian (增訂古文析義合編); 1

Lin, Yunming, jin shi 1658 (林雲銘)

Zeng ding Gu wen xi yi he bian (增訂古文析義合編); 3

Lin, Yunming, jin shi 1658 (林雲銘)

Zeng ding Gu wen xi yi he bian (增訂古文析義合編); 2

Lin, Yunming, jin shi 1658 (林雲銘)