Yuan jian lei han (淵鑑類函); 3

Zhang, Ying, 1638-1708 (張英); Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禛)

Yuan jian lei han (淵鑑類函); 11

Zhang, Ying, 1638-1708 (張英); Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禛)

Yuan jian lei han (淵鑑類函); 8

Zhang, Ying, 1638-1708 (張英); Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禛)

Yobukodori (喚子鳥)

Soseidō no aruji (蘇生堂)

Yuan jian lei han (淵鑑類函); 10

Zhang, Ying, 1638-1708 (張英); Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禛)

Yuan jian lei han (淵鑑類函); 20

Zhang, Ying, 1638-1708 (張英); Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禛)

Yuan jian lei han (淵鑑類函); 13

Zhang, Ying, 1638-1708 (張英); Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禛)

Yuan jian lei han (淵鑑類函); 19

Zhang, Ying, 1638-1708 (張英); Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禛)

Hyōgo Meishoki (兵庫名所記)

Ueda Kaseishi (植田下省子)

Yuan jian lei han (淵鑑類函); 6

Zhang, Ying, 1638-1708 (張英); Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禛)