Cang shu shi san zhong (藏書十三種); 5

Zhu, Shi, 1665-1736 (朱軾, 1665-1736)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 1

Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善); Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋)

Cang shu shi san zhong (藏書十三種); 9

Zhu, Shi, 1665-1736 (朱軾, 1665-1736)

Cang shu shi san zhong (藏書十三種); 1

Zhu, Shi, 1665-1736 (朱軾, 1665-1736)

Cang shu shi san zhong (藏書十三種); 7

Zhu, Shi, 1665-1736 (朱軾, 1665-1736)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 4

Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善); Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 8

Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善); Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋)

Cang shu shi san zhong (藏書十三種); 8

Zhu, Shi, 1665-1736 (朱軾, 1665-1736)

Cang shu shi san zhong (藏書十三種); 3

Zhu, Shi, 1665-1736 (朱軾, 1665-1736)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 3

Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善); Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋)