Jie zi yuan hua zhuan (芥子園畫傳)

Wang, Gai, 1645–1707 (王槩)

Haru no iro (春のいろ)

Shishiki Gankō (紫色雁高)

Kudakake bunko (燭夜文庫)

Hata, Kinkei

[Tong cao zhi] ([蓪草紙])


Jie zi yuan hua zhuan san ji (芥子園畫傳三集)

Wang, Gai, um 1677-1705 (王槩); Wang, Shi, um 1672-1681 (王蓍); Wang, Nie, 17./18. Jh. (王臬)

Sansui kikan (山水奇観)

Fuchigami, Kyokukō (淵上旭江)

Hua yi yi yu (華夷譯語)

Huo, Yuanjie, 14th cent (火源潔, 14th cent)