Huang qing jing jie (皇淸經解); 19

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 79

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 12

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 34

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 51

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 71

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 58

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Ehon Suikoden (絵本水滸傳)

Katsushika, Hokusai, 1760-1849 (葛飾北齊)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 49

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 76

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)