Huang qing jing jie (皇淸經解); 38

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 9

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 26

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 75

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 36

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 52

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 81

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 35

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Kotoba no tamanoo (詞瓊綸)

Motoori, Norinaga (本居, 宣長)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 20

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)