Wankyū Matsuyama Toshiotoko kogane no mame-maki (椀久松山歲男金豆蒔)

Santō, Kyōden, 1761-1816 (山東京伝)

Zhi sheng shi du ying hua (直省試牘英華)

Wang Tingzhen (汪廷珍)

Yue ling cui bian (月令粹編)

Qin, Jiamo, Qing, fl. 1812-1818 (秦嘉謨, fl. 1812-1818)

Ping zhu yuan hai zi ping da quan (評註淵海子平大全)

Guanghanzi (廣寒子)

Nanzan zokugo kō (南山俗語考)

Shimazu Shigehide

Zoji hyakubai hayabiki setsuyoshu (増字百倍早引節用集)

Yamashita, Shigemasa (山下, 重政)