Miyako meisho guruma (都名所車)

Ikeda, Tōri (池田東籬)

Kokon kaji bikō (古今鍜治備考)

Yamada, Yoshimutsu (山田吉睦)

Xin yan fang. 2, Xu xin yan fang (信驗方. 2, 續信驗方)

Lu, Yinchang (廬蔭長)

Ukiyo e fu. 2 (浮世画譜. 2)

Keisai, Eisen (溪齋英泉)

Quan Tang shi (全唐詩); 9


Shin-zōho saiken Shinan-guruma (新增補細見指南車)

Tanabe, Shinshirō (田边新四郎)

Quan Tang shi (全唐詩); 6


Quan Tang shi (全唐詩); 11