[Tong cao zhi] ([蓪草紙])

Sunqua

Norito-kō (祝詞考)

Kamo, Mabuchi (賀茂真淵)

[Tong cao zhi] ([蓪草紙])


Jin yu tang shi mo (今雨堂詩墨)

Jin, Shen (金甡)

Jie zi yuan hua zhuan (芥子園畫傳); 1

Wang, Gai, um 1677-1705 (王槩); Wang, Shi, um 1672-1681; Wang, Nie〈17./18. Jh.〉 (王臬)

Jie zi yuan hua zhuan (芥子園畫傳)

Wang, Gai, 1645-1707 (王槩)