Huo long jing quan ji (火龍經全集)

Wang Minghe

Gantang xiao zhi (甘棠小志)

Dong, Chunyun (董醇醖)

Gojūsantsugi meisho zue (五十三次名所図會)

Andō, Hiroshige (安藤広重)

Roshia gyūtō zensho (魯西亜牛痘全書)

Baba, Sajūrō (馬場佐十郎)

Kyōka (狂歌)

Seiryūtei, Seikō (清流亭西江)

Shan hai jing (山海經)

Guo Pu (郭璞)