Tong zhi (通志); 2

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 12

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 3

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 10

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Shōhin kō (小品考)

Nishimura, Hiroyoshi (西村廣林)

Tong zhi (通志); 13

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 16

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 15

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Ba qi hua lu (八期画錄)

Li, Fang, 1883 (4)-? (李放, 1883 (4)-?)

Tong dian (通典); 2

Du, You, 735-812 (杜佑, 735-812)