Jin gang jue yi jie (金剛決疑解)

Hanshan, 1546-1623 (德清, 1546-1623); Li, Fenghao; Hai chuang si, cang ban

Xi xiang ji (西廂記)

Wang, Shifu (王實甫); Huang, Yun (黃熉)

Zhong Lü chuan dao ji (锺吕傳道集)

Shi, Jianwu, Tang (施肩吾)

Wan shan tong gui ji (萬善同歸集)

Yanshou (延壽); Hai chuang si, cang ban