Qin ding chun qiu zhuan shuo hui zuan (欽定春秋傳說彙纂); 3

Wang, Shan, 1645 1728 (王掞)

Rikuyu engi (六諭衍義)

Fan, Hong (范鋐)

Qin ding chun qiu zhuan shuo hui zuan (欽定春秋傳說彙纂); 1

Wang, Shan, 1645 1728 (王掞)

Qin ding chun qiu zhuan shuo hui zuan (欽定春秋傳說彙纂); 4

Wang, Shan, 1645 1728 (王掞)

Qin ding chun qiu zhuan shuo hui zuan (欽定春秋傳說彙纂); 8

Wang, Shan, 1645-1728 (王掞, 1645-1728)

Qin ding chun qiu zhuan shuo hui zuan (欽定春秋傳說彙纂); 5

Wang, Shan, 1645 1728 (王掞)

Qin ding chun qiu zhuan shuo hui zuan (欽定春秋傳說彙纂); 6

Wang, Shan, 1645-1728 (王掞, 1645-1728)

Nanhua zhen jing jie (南華眞經解)

Xuan, Ying, um 1721 (宣穎, um 1721); Wang, Huiji (王晖吉)

Qin ding chun qiu zhuan shuo hui zuan (欽定春秋傳說彙纂); 4

Wang, Shan, 1645 1728 (王掞)

Qin ding chun qiu zhuan shuo hui zuan (欽定春秋傳說彙纂); 2

Wang, Shan, 1645-1728 (王掞, 1645-1728)