Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 14

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Qin ding Xie ji bian fang shu (欽定協紀辨方書); 3

Yunlu, 1695-1767 (允禄); Zhang, Zhao, 1691-1745; Li, Tingyao, 18. Jahrhundert (李廷耀)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 4

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 1

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 13

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 15

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Guizhou tong zhi (貴州通志); 3

E'ertai, 1680-1745 (鄂爾泰); Jing, Daomo, js 1721 (靖道謨)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 9

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Guizhou tong zhi (貴州通志); 1

E'ertai, 1680-1745 (鄂爾泰); Jing, Daomo, js 1721 (靖道謨)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 5

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)