Yun fu shi yi (韻府拾遺); 2

Wang, Hao〈1651-1718〉 (汪灝)

Yun fu shi yi (韻府拾遺); 4

Wang, Hao〈1651-1718〉 (汪灝)

Yun fu shi yi (韻府拾遺); 10

Wang, Hao〈1651-1718〉 (汪灝)

Yun fu shi yi (韻府拾遺); 7

Wang, Hao〈1651-1718〉 (汪灝)

Zuo xiu (左繡)

Feng, Lihua, Qing (馮李驊, 陸浩評輯); Lu, Hao, Qing (陸浩)

Yun fu shi yi (韻府拾遺); 6

Wang, Hao〈1651-1718〉 (汪灝)

Yun fu shi yi (韻府拾遺); 5

Wang, Hao〈1651-1718〉 (汪灝)

Yun fu shi yi (韻府拾遺); 1

Wang, Hao〈1651-1718〉 (汪灝)

Yun fu shi yi (韻府拾遺); 9

Wang, Hao〈1651-1718〉 (汪灝)

Yun fu shi yi (韻府拾遺); 8

Wang, Hao〈1651-1718〉 (汪灝)