Hong jian lu (弘簡錄); 1

Shao, Jingbang, 1491-1565 (邵經邦, 1491-1565); Shao, Yuanping (邵遠平)

Ri xia jiu wen (日下舊聞); 2

Zhu, Yizun, 1629-1709 (朱彝尊, 1629-1709); Zhu, Kuntian, 1652-1699 (朱昆田)

Hong jian lu (弘簡錄); 4

Shao, Jingbang, 1491-1565 (邵經邦, 1491-1565); Shao, Yuanping (邵遠平)

Nippon eitaigura (日本永代藏.)

Ihara, Saikaku (井原西鶴)

Ri xia jiu wen (日下舊聞); 1

Zhu, Yizun, 1629-1709 (朱彝尊, 1629-1709); Zhu, Kuntian, 1652-1699 (朱昆田)

Hong jian lu (弘簡錄); 6

Shao, Jingbang, 1491-1565 (邵經邦, 1491-1565); Shao, Yuanping (邵遠平)

Hong jian lu (弘簡錄); 3

Shao, Jingbang, 1491-1565 (邵經邦, 1491-1565); Shao, Yuanping (邵遠平)

Hong jian lu (弘簡錄); 5

Shao, Jingbang, 1491-1565 (邵經邦, 1491-1565); Shao, Yuanping (邵遠平)

Hong jian lu (弘簡錄); 2

Shao, Jingbang, 1491-1565 (邵經邦, 1491-1565); Shao, Yuanping (邵遠平)

Hong jian lu (弘簡錄); 8

Shao, Jingbang, 1491-1565 (邵經邦, 1491-1565); Shao, Yuanping (邵遠平)