Shi liu guo chun qiu (十六國春秋); 2

Cui, Hong, um 496-525 (崔鴻, um 496-525); Tu Qiaosun; Xiang Linzhi (項琳之)

San cai tu hui (三才圖會); 9

Wang, Qi (王圻); Huang Sheng, 18. Jh. (黃晟)

San cai tu hui (三才圖會); 1

Wang, Qi (王圻); Huang Sheng, 18. Jh. (黃晟)

San cai tu hui (三才圖會); 5

Wang, Qi (王圻); Huang Sheng, 18. Jh. (黃晟)

San cai tu hui (三才圖會); 22

Wang, Qi (王圻); Huang Sheng, 18. Jh. (黃晟)

San cai tu hui (三才圖會); 24

Wang, Qi (王圻); Huang Sheng, 18. Jh. (黃晟)

San cai tu hui (三才圖會); 12

Wang, Qi (王圻); Huang Sheng, 18. Jh. (黃晟)

Shi liu guo chun qiu (十六國春秋); 1

Cui, Hong, um 496-525 (崔鴻, um 496-525); Tu Qiaosun; Xiang Linzhi (項琳之)

San cai tu hui (三才圖會); 20

Wang, Qi (王圻); Huang Sheng, 18. Jh. (黃晟)

San cai tu hui (三才圖會); 23

Wang, Qi (王圻); Huang Sheng, 18. Jh. (黃晟)