Ce fu yuan gui (册府元龜); 20

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Zheng zi tong (正字通); 4

Zhang, Zilie, 1597- 1673 (張自烈); Liao, Wenying, 17, Jh. (廖文英)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 25

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 7

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Huang di jing shi su wen he bian (黃帝經世素問合編)

Zhang, Yin'an (張隱菴)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 12

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 5

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 8

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Zheng zi tong (正字通); 5

Zhang, Zilie, 1597- 1673 (張自烈); Liao, Wenying, 17, Jh. (廖文英)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 15

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)