Cao mu chun qiu yan yi (草木春秋演義)

Jiang, Hong, Qing (江洪)

San guo zhi (三國志)

Chen, Shou, 233-297 (陳壽); Pei, Songzhi, 372-451 (裴松之); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Shuo wen jie zi (說文解字)

Xu, Shen, um 120? (許愼, um 120?); Xu, Xuan (徐鉉); Mao, Yi (毛扆); Mao, Jin (毛 晉)

Er ru ting qun fang pu (二如亭群芳譜); 4

Wang, Xiangjin, jin shi 1604 (王象晉, jin shi 1604)

Jie sha fang sheng wen (戒殺放生文)

Zhuhong, 1535-1615 (?宏, 1535-1615)

Er ru ting qun fang pu (二如亭群芳譜); 1

Wang, Xiangjin, jin shi 1604 (王象晉, jin shi 1604)