Qi dong ye yu (齊東野語); 1

Zhou, Mi, 1232-1308 (周密)

[Chun qiu zuo zhuan gang mu Du Lin xiang zhu] ([春秋左傳綱目杜林詳註])

Zhang, Qiran, 13. Jh. (張岐然輯)

Guang yu ji (廣輿記); 2

Lu, Yingyang, ca. 1572-ca. 1658 (陸應陽, ca. 1572-ca. 1658)

Chong ke Shu jing lang qiong ji zhu (重刻書經嫏嬛集註)

Cai, Shen, 1167-1230 (蔡沈)

Du Yang za bian (杜陽雜編)

Su, E, Tang 618-907 (蘇鶚)