Chong ke Shu jing lang qiong ji zhu (重刻書經嫏嬛集註)

Cai, Shen, 1167-1230 (蔡沈)

Tu zhu ba shi yi nan jing bian zhen (圖註八十一難經辨眞)

Qin, Yueren (秦越人); Zhang, Shixian, um 1506-1521 (張世賢)

Tu zhu mai jue bian zhen (圖註脉訣辨眞)

Wang, Shuhe, 265-316 (王叔和); Zhang, Shixian, um 1506-1521 (張世賢)

Lei xuan zhu shi Luo Cheng quan ji (類選註釋駱丞全集)

Luo, Binwang, um 684 (駱賓王); Gu Congjing (顧從敬); Chen Jiru, 1558-1639 (陳繼儒); Chen Renxi (1579-1634) (陳仁錫)

Du Yang za bian (杜陽雜編)

Su, E, Tang 618-907 (蘇鶚)