Miao fa lian hua jing (妙法連華經)

Kumārajīva, um 400/410 (鳩摩羅什); Fang, Ruo (方若)

Miao fa lian hua jing (妙法連華經)

Kumārajīva, um 400/410 (鳩摩羅什)

Miao fa lian hua jing (妙法連華經)

Kumārajīva, um 400/410 (鳩摩羅什)

Miao fa lian hua jing (妙法連華經)

Kumārajīva, um 400/410 (鳩摩羅什)

Da ban ruo bo luo mo do jing (大般若波羅蜜多經)

Xuanzang (玄奘)