Tang da zhao ling ji (唐大詔令集); 1

Song, Minqiu 1019-1079 (宋敏求); Zhou, Xingyu 1826-1884 (周星譽)

Qiu xian xi tie (秋閒戲銕)

Yancheng, Ming 1368-1644? (嚴乘); Luo, Gongquan〈Ming 1368-1644?〉 (羅公權)

Tang da zhao ling ji (唐大詔令集); 2

Song, Minqiu 1019-1079 (宋敏求); Zhou, Xingyu 1826-1884 (周星譽)

Shan hai jing (山海經)

Guo, Pu, 276 324 (郭璞)

Han Wen gong wen chao (韓文公文抄)

Han, Yu, 768-824 (韓愈, 768-824); Mao Kun (茅坤)