Yi jing da quan hui jie (易經大全會解)

Lai, Ersheng (來爾繩)