Yamiji no shinanguruma [kyōkun eiri] (闇路の指南車 [教訓繪入])

Wada, Kōsai Kōsai-ō (和田耕齋 耕齋翁); Matsukawa, Hanzan (松川j半山)