Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 1

Ji, Huang (嵇璜)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 2

Ji, Huang (嵇璜)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 3

Ji, Huang (嵇璜)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 4

Ji, Huang (嵇璜)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 5

Ji, Huang (嵇璜)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 6

Ji, Huang (嵇璜)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 7

Ji, Huang (嵇璜)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 8

Ji, Huang (嵇璜)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 9

Ji, Huang (嵇璜)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 10

Ji, Huang (嵇璜)