Gu hua pin lu (古画品錄)

Xie, He, um 470-501 (謝赫, um 470-501); Mao, Jin, 1598-1659 (毛晉, 1598-1659)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 20

Mao, Jin (毛晉)

Bei Qi shu (北齊書)

Li, Baiyao, 565-648 (李百藥); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Xin Tang shu (新唐書); 1

Ouyang, Xiu, 1007-1072 (歐陽修, 1007-1072); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 14

Mao, Jin (毛晉)

Sui shu (隋書); 1

Wei, Zheng, 580-643 (魏徴); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Shi ji (史記); 1

Sima, Qian, ca. 145-ca. 86 B.C. (司馬遷); Pei, Yin, um 438; Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 8

Mao, Jin (毛晉)

Nan Qi shu (南齊書)

Xiao, Zixian, 489-537 (蕭子顯, 489-537); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Erscheinungszeitraum

Titel