Xu hua pin lu (續畫品錄)

Li, Sizhen, um 556-589 (李嗣眞, um 556-589); Mao, Jin, 1598-1659 (毛晉, 1598-1659)

Shi ji (史記); 2

Sima, Qian, ca. 145-ca. 86 B.C. (司馬遷); Pei, Yin, um 438; Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Xiu ke yan ju liu shi zhong (繡刻演劇六十種); 5

Mao, Jin (毛晉)

Xiu ke yan ju liu shi zhong (繡刻演劇六十種); 2

Mao, Jin (毛晉)

Xu hua pin (續画品)

Yao, Zui, um 556-589 (姚最, um 556-589); Mao, Jin, 1598-1659 (毛晉, 1598-1659)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 13

Mao, Jin (毛晉)

San guo zhi (三國志)

Chen, Shou, 233-297 (陳壽); Pei, Songzhi, 372-451 (裴松之); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Jin shu (晉書); 3

Fang, Xuanling, 578-648 (房玄齡); Mao, Jin, 1598-1659 (毛晉)

Xiu ke yan ju liu shi zhong (繡刻演劇六十種); 6

Mao, Jin (毛晉)

Sui shu (隋書); 2

Wei, Zheng, 580-643 (魏徴); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Erscheinungszeitraum

Titel