Juan shi ge ji (卷施閣集); 1

Hong, Liangji, 1746-1809 (洪亮吉)

Juan shi ge ji (卷施閣集); 2

Hong, Liangji, 1746-1809 (洪亮吉)

Juan shi ge ji (卷施閣集); 4

Hong, Liangji, 1746-1809 (洪亮吉)

Ci yi ge zeng ding jin pi xi xiang (此宜閣增訂金批西廂); 1

Wang, Shifu, 1295-1307 (王實甫)

Shoku Nihon kōki (續日本後記)

Tatsuno, Shunsetsu (立野春節); Fujiwara, Yoshifusa (藤原良房)

Ci yi ge zeng ding jin pi xi xiang (此宜閣增訂金批西廂); 2

Wang, Shifu, 1295-1307 (王實甫)

Taigu Xian zhi [Shanxi] (太谷縣志 [山西]); 1

Guan, Yuexiu (管粤秀)

Juan shi ge ji (卷施閣集); 3

Hong, Liangji, 1746-1809 (洪亮吉)

Shang han bu zhu jing fa (傷寒補注精法)

Zhang, Ji, fl. 168-196 (張機, fl. 168-196)

出版年代