Li ji Wenbing (禮記文炳); 1

Feng, Yinzhi (馮蔭祉)

Ba shi gui ju song lüe shuo (八識規矩頌略說)

Hanshan, 1546-1623 (德清, 1546-1623); Hai chuang si, ke, cang ban; Ba shi gui ju song

Chun qiu biao ti (春秋標題)

Zhang, Wenan (張問安)

Zeng bu pang xun xue yong shuang xin (增補旁訓學庸爽心)

Kong, Rong (孔榮)

Chan men ri song (禪門日誦)

Mo, Chi (默持)

Qin ding ba qi shi zu tong pu ji yao - BSB Cod.sin. 130 (欽定八旗氏族通譜輯要)

Agui, 1717-1797 (阿桂); Hesheng, 1750-1799 (和珅)

Li ji Wenbing (禮記文炳); 2

Feng, Yinzhi (馮蔭祉)

Fo shuo Wu liang shou jing (佛說無量壽經)

Kang, Sengkai (康僧鎧)