Li ji Wenbing (禮記文炳); 1

Feng, Yinzhi (馮蔭祉)

Chun qiu biao ti (春秋標題)

Zhang, Wenan (張問安)

Fo shuo Wu liang shou jing (佛說無量壽經)

Kang, Sengkai (康僧鎧)

Zeng ding you xue jian zhu xiang jie (增訂幼學箋注詳解)

Cheng, Dengzhi, Spät-Ming 1567-1644 (程登志)

Chan men ri song (禪門日誦)

Mo, Chi (默持)

Qin ding ba qi shi zu tong pu ji yao - BSB Cod.sin. 130 (欽定八旗氏族通譜輯要)

Agui, 1717-1797 (阿桂); Hesheng, 1750-1799 (和珅)

Li ji Wenbing (禮記文炳); 2

Feng, Yinzhi (馮蔭祉)