Qin ding ba qi shi zu tong pu ji yao - BSB Cod.sin. 130 (欽定八旗氏族通譜輯要)

Agui, 1717-1797 (阿桂); Hesheng, 1750-1799 (和珅)

Li ji Wenbing (禮記文炳); 2

Feng, Yinzhi (馮蔭祉)

Chan men ri song (禪門日誦)

Mo, Chi (默持)

Fo shuo Wu liang shou jing (佛說無量壽經)

Kang, Sengkai (康僧鎧)

Li ji Wenbing (禮記文炳); 1

Feng, Yinzhi (馮蔭祉)

Chun qiu biao ti (春秋標題)

Zhang, Wenan (張問安)