Kinmō tenchiben (训蒙天地辨)

Takai, Ranzan

Kyōmonchō (狂紋帳)

Santō, Kyōden

Li ji Wenbing (禮記文炳); 1

Feng, Yinzhi (馮蔭祉)

Ba shi gui ju song lüe shuo (八識規矩頌略說)

Hanshan, 1546-1623 (德清, 1546-1623); Hai chuang si, ke, cang ban; Ba shi gui ju song

Kotō meizukushi taizen (古刀銘盡大全)

Ōgi, Iori (仰木伊織); Sugawara, Hirokuni

Chun qiu biao ti (春秋標題)

Zhang, Wenan (張問安)

Chan men ri song (禪門日誦)

Mo, Chi (默持)

Zeng bu pang xun xue yong shuang xin (增補旁訓學庸爽心)

Kong, Rong (孔榮)

Qin ding ba qi shi zu tong pu ji yao - BSB Cod.sin. 130 (欽定八旗氏族通譜輯要)

Agui, 1717-1797 (阿桂); Hesheng, 1750-1799 (和珅)

Time of publication

Year of publication