Zeng ding you xue jian zhu xiang jie (增訂幼學箋注詳解)

Cheng, Dengzhi, Spät-Ming 1567-1644 (程登志)

Fo shuo Wu liang shou jing (佛說無量壽經)

Kang, Sengkai (康僧鎧)

Kinmō tenchiben (训蒙天地辨)

Takai, Ranzan

Kyōmonchō (狂紋帳)

Santō, Kyōden

Li ji Wenbing (禮記文炳); 1

Feng, Yinzhi (馮蔭祉)

Ba shi gui ju song lüe shuo (八識規矩頌略說)

Hanshan, 1546-1623 (德清, 1546-1623); Hai chuang si, ke, cang ban; Ba shi gui ju song

Kotō meizukushi taizen (古刀銘盡大全)

Ōgi, Iori (仰木伊織); Sugawara, Hirokuni

Chun qiu biao ti (春秋標題)

Zhang, Wenan (張問安)

Chan men ri song (禪門日誦)

Mo, Chi (默持)

Time of publication

Year of publication