Kyōmonchō (狂紋帳)

Santō, Kyōden

Li ji Wenbing (禮記文炳); 1

Feng, Yinzhi (馮蔭祉)

Ba shi gui ju song lüe shuo (八識規矩頌略說)

Hanshan, 1546-1623 (德清, 1546-1623); Hai chuang si, ke, cang ban; Ba shi gui ju song

Kinmō tenchiben (训蒙天地辨)

Takai, Ranzan

Kotō meizukushi taizen (古刀銘盡大全)

Ōgi, Iori (仰木伊織); Sugawara, Hirokuni

Chun qiu biao ti (春秋標題)

Zhang, Wenan (張問安)

Fo shuo Wu liang shou jing (佛說無量壽經)

Kang, Sengkai (康僧鎧)

Zeng ding you xue jian zhu xiang jie (增訂幼學箋注詳解)

Cheng, Dengzhi, Spät-Ming 1567-1644 (程登志)

Zeng bu pang xun xue yong shuang xin (增補旁訓學庸爽心)

Kong, Rong (孔榮)