Si shu Zhuzi ben yi hui can (四書朱子本義匯參); 1

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱憙); Wang, Buqing, 1672 1751 (王步青)

Kōryōshū (紅陵集)

Ban'an; Genshi

Si shu Zhuzi ben yi hui can (四書朱子本義匯參); 3

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱憙); Wang, Buqing, 1672 1751 (王步青)

Si shu Zhuzi ben yi hui can (四書朱子本義匯參); 2

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱憙); Wang, Buqing, 1672 1751 (王步青)

Jing chan zhi yin zeng bu qie shi (經懺直音增補切釋)

Yijiu, Qing (一鷲)

Junshi (荀子)

Hsün K'uang; Yang Liang