Si shu Zhuzi ben yi hui can (四書朱子本義匯參); 1

Wang, Buqing, 1672 1751 (王步青); Zhu, Xi, 1130-1200 (朱憙)

Kōryōshū (紅陵集)

Genshi; Ban'an

Si shu Zhuzi ben yi hui can (四書朱子本義匯參); 2

Wang, Buqing, 1672 1751 (王步青); Zhu, Xi, 1130-1200 (朱憙)

Si shu Zhuzi ben yi hui can (四書朱子本義匯參); 3

Wang, Buqing, 1672 1751 (王步青); Zhu, Xi, 1130-1200 (朱憙)

Jing chan zhi yin zeng bu qie shi (經懺直音增補切釋)

Yijiu, Qing (一鷲)

Junshi (荀子)

Yang Liang; Hsün K'uang