Sōro kanju (草露貫珠); 2

Nakamura, Rissetsu Gichiku (中村立節); Okaya, Yoshimasa (岡谷義端)

Wa-shū Yoshino-yama shōkei-zu (和州芳野山勝景図)

Kaibara, Ekiken (貝原益軒)

Infu koten isen (韻府古篆彙選)

Ch'en Ts'e

Sōro kanju (草露貫珠); 1

Nakamura, Rissetsu Gichiku (中村立節); Okaya, Yoshimasa (岡谷義端)