Hong jian lu (弘簡錄); 1

Shao, Jingbang, 1491-1565 (邵經邦, 1491-1565); Shao, Yuanping (邵遠平)

Ri xia jiu wen (日下舊聞); 2

Zhu, Yizun, 1629-1709 (朱彝尊, 1629-1709); Zhu, Kuntian, 1652-1699 (朱昆田)

Hong jian lu (弘簡錄); 4

Shao, Jingbang, 1491-1565 (邵經邦, 1491-1565); Shao, Yuanping (邵遠平)

Nippon eitaigura (日本永代藏.)

Ihara, Saikaku (井原西鶴)

Ri xia jiu wen (日下舊聞); 1

Zhu, Yizun, 1629-1709 (朱彝尊, 1629-1709); Zhu, Kuntian, 1652-1699 (朱昆田)

Zōho inzukushi (増補印盡)

anonym

Taiheiki (太平記)


Xu hong jian lu Yuan shi lei bian (續弘簡錄元史類編); 1

Shao, Yuanping, um 1676 (邵遠平, um 1676)

Xu hong jian lu Yuan shi lei bian (續弘簡錄元史類編); 2

Shao, Yuanping, um 1676 (邵遠平, um 1676)

Hong jian lu (弘簡錄); 5

Shao, Jingbang, 1491-1565 (邵經邦, 1491-1565); Shao, Yuanping (邵遠平)