Hong jian lu (弘簡錄); 6

Shao, Jingbang, 1491-1565 (邵經邦, 1491-1565); Shao, Yuanping (邵遠平)

Hong jian lu (弘簡錄); 3

Shao, Jingbang, 1491-1565 (邵經邦, 1491-1565); Shao, Yuanping (邵遠平)

Hong jian lu (弘簡錄); 5

Shao, Jingbang, 1491-1565 (邵經邦, 1491-1565); Shao, Yuanping (邵遠平)

Hong jian lu (弘簡錄); 2

Shao, Jingbang, 1491-1565 (邵經邦, 1491-1565); Shao, Yuanping (邵遠平)

Hong jian lu (弘簡錄); 8

Shao, Jingbang, 1491-1565 (邵經邦, 1491-1565); Shao, Yuanping (邵遠平)

Hong jian lu (弘簡錄); 7

Shao, Jingbang, 1491-1565 (邵經邦, 1491-1565); Shao, Yuanping (邵遠平)

Yōkyū jarai hōshi shō chūkai (楊弓射礼蓬矢抄)

Tachi Shigeoki (館重興)

Taiheiki (太平記)


Zōho inzukushi (増補印盡)

anonym

Xu hong jian lu Yuan shi lei bian (續弘簡錄元史類編); 1

Shao, Yuanping, um 1676 (邵遠平, um 1676)