Kenshu shojō hōsū (賢首諸乘法數)

Hsing-shen

Gu wen yuan jian (古文淵鑑); 4

Qing Shengzu 1654-1722 (淸聖祖選); Xu, Qianxue 1631-1694 (徐乾學)

Gu wen yuan jian (古文淵鑑); 2

Qing Shengzu 1654-1722 (淸聖祖選); Xu, Qianxue 1631-1694 (徐乾學)

Gu wen yuan jian (古文淵鑑); 1

Qing Shengzu 1654-1722 (淸聖祖選); Xu, Qianxue 1631-1694 (徐乾學)

Gu wen yuan jian (古文淵鑑); 3

Qing Shengzu 1654-1722 (淸聖祖選); Xu, Qianxue 1631-1694 (徐乾學)

Shinpen kamakura shi (新編鎌倉志)

Kawai, Tsunehisa KōkyūYūsuifu (河井恒久 友水父)