Tao Jingjie ji (陶靖節集)

Yang Shiwei (楊時偉); Tao, Qian, 372?-427 (陶潛, 372?-427)

Shan tang si kao (山堂肆考); 5

Zhang Youxue (張幼學); Peng, Dayi, 16. Jh. (彭大翼)

Shan tang si kao (山堂肆考); 1

Zhang Youxue (張幼學); Peng, Dayi, 16. Jh. (彭大翼)

Shan tang si kao (山堂肆考); 2

Zhang Youxue (張幼學); Peng, Dayi, 16. Jh. (彭大翼)

Shan tang si kao (山堂肆考); 4

Zhang Youxue (張幼學); Peng, Dayi, 16. Jh. (彭大翼)

Shan tang si kao (山堂肆考); 3

Zhang Youxue (張幼學); Peng, Dayi, 16. Jh. (彭大翼)