Huang qing jing jie (皇淸經解); 40

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 12

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 8

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 61

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 6

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 34

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 51

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 71

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 58

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Li dai zhong ding yi qi kuan shi fa tie (歷代鐘鼎彝器款識法帖)

Xue, Shanggong, Song (薛尚功); Ruan, Yuan, 1764-1849 (阮元)