Huang qing jing jie (皇淸經解); 68

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 10

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 37

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 29

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 94

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 53

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 25

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 90

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 45

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 73

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)