Lun yu zhu shu (論語注疏)

He, Yan, d. 249 (何晏, d. 249); Xing, Bing, 932-1010, Qing (邢昺); Ruan, Yuan (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 24

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 44

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 27

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 23

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 87

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 74

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 60

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 42

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 54

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)