Li dai zhong ding yi qi kuan shi fa tie (歷代鐘鼎彝器款識法帖)

Xue, Shanggong, Song (薛尚功); Ruan, Yuan, 1764-1849 (阮元)

Lun yu zhu shu (論語注疏)

He, Yan, d. 249 (何晏, d. 249); Xing, Bing, 932-1010, Qing (邢昺); Ruan, Yuan (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 19

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 20

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 21

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 22

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 23

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 24

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 25

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 26

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)