Liang shu (梁書)

Mao, Jin (毛晉); Yao, Silian, 557-637 (姚思廉, 557-637)