Xin jian zhai ji lu (心簡齋集錄); 1

Chen, Jingzhi (陳敬直); Yu, Guanghua (于光華)

Xin jian zhai ji lu (心簡齋集錄); 2

Chen, Jingzhi (陳敬直); Yu, Guanghua (于光華)