Yu zhi li xiang kao cheng (御製曆象考成); 1

Yunlu, 1695-1767 (允禄)

Yu zhi li xiang kao cheng (御製曆象考成); 2

Yunlu, 1695-1767 (允禄)

Yu zhi li xiang kao cheng (御製曆象考成); 3

Yunlu, 1695-1767 (允禄)

Yu zhi li xiang kao cheng (御製曆象考成); 4

Yunlu, 1695-1767 (允禄)

Yu zhi li xiang kao cheng (御製曆象考成); 5

Yunlu, 1695-1767 (允禄)

Yu zhi li xiang kao cheng (御製曆象考成); 6

Yunlu, 1695-1767 (允禄)

Yu zhi li xiang kao cheng (御製曆象考成); 7

Yunlu, 1695-1767 (允禄)

Yu zhi li xiang kao cheng (御製曆象考成); 8

Yunlu, 1695-1767 (允禄)

Yu zhi li xiang kao cheng (御製曆象考成); 9

Yunlu, 1695-1767 (允禄)