Qian Han shu (前漢書); 2

Ban, Gu (班固)

Qian Han shu (前漢書); 3

Ban, Gu (班固)

Qian Han shu (前漢書); 4

Ban, Gu (班固)

Hou Han shu (後漢書); 1

Liu, Zhao; Li, Xian, 651-684 (李 賢); Fan, Ye (范曄)

Hou Han shu (後漢書); 2

Liu, Zhao; Li, Xian, 651-684 (李 賢); Fan, Ye (范曄)

Qian Han shu (前漢書); 1

Ban, Gu (班固)

[Hou Han shu zhi] ([後漢書志])

Liu, Zhao, um 502-519 (劉昭); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉); Sima, Biao, um 306 (司馬彪)