Si shu Zhuzi ben yi hui can (四書朱子本義匯參); 1

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱憙); Wang, Buqing, 1672 1751 (王步青)

Xin zeng li shi ying ya quan ji (新增利試英雅全集)

Yu, Xiumin (余秀民)

Si shu da quan yin jie (四書大全引解); 1

Deng, Zhulan (鄧柱瀾); Chen, Shiyuan; Deng, Shiyong (鄧世鏞)

[Xiu zhen wu jing si shu] ([袖珍五經四書]); 5

Huang, Sheng, um 1752 (黃晟)

Tong ban si shu jian ben (銅板四書監本)

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱熹, 1130-1200)

Li Hou'an xian sheng quan gao (李厚菴先生全稿)

Li, Guangdi, 1642-1718 (李光地, 1642-1718)