Wu dai shi (五代史)

Xu Wudang (徐無黨); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉); Ouyang, Xiu, 1007-1072 (歐陽修, 1007-1072)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 8

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Shi ji ping lin (史記評林); 1

Li, Guangjin (李光縉); Xiong Chongyu; Ling, Zhilong (凌稚隆)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 3

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 11

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Shi ji lun wen (史記論文); 1

Wu, Xingzuo; Wu, Jiansi (吳見思); Sima, Qian, ca. 145-ca. 86 B.C. (司馬遷, ca. 145-ca. 86 B.C.)

Shi ji lun wen (史記論文); 2

Wu, Xingzuo; Wu, Jiansi (吳見思); Sima, Qian, ca. 145-ca. 86 B.C. (司馬遷, ca. 145-ca. 86 B.C.)

Shi ji xuan (史記選)

Chu, Xin; Sima, Qian, ca. 145-86 v. Chr. (司馬遷)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 2

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 6

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Titel