Wu dai shi (五代史)

Xu Wudang (徐無黨); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉); Ouyang, Xiu, 1007-1072 (歐陽修, 1007-1072)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 8

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Shi ji ping lin (史記評林); 1

Li, Guangjin (李光縉); Xiong Chongyu; Ling, Zhilong (凌稚隆)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 3

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 11

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 4

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 5

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 1

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 9

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 7

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Titel