Qin ding Xie ji bian fang shu (欽定協紀辨方書); 2

Yunlu, 1695-1767 (允禄)

Yu zhi li xiang kao cheng (御製曆象考成); 2

Yunlu, 1695-1767 (允禄)

Qin ding Xie ji bian fang shu (欽定協紀辨方書); 1

Yunlu, 1695-1767 (允禄)

Qin ding Xie ji bian fang shu (欽定協紀辨方書); 2

Yunlu, 1695-1767 (允禄); Zhang, Zhao, 1691-1745; Li, Tingyao, 18. Jahrhundert (李廷耀)

Qin ding Xie ji bian fang shu (欽定協紀辨方書); 1

Yunlu, 1695-1767 (允禄); Zhang, Zhao, 1691-1745; Li, Tingyao, 18. Jahrhundert (李廷耀)

Qin ding Xie ji bian fang shu (欽定協紀辨方書); 3

Yunlu, 1695-1767 (允禄); Zhang, Zhao, 1691-1745; Li, Tingyao, 18. Jahrhundert (李廷耀)

Yu zhi li xiang kao cheng (御製曆象考成); 8

Yunlu, 1695-1767 (允禄)

Yu zhi li xiang kao cheng (御製曆象考成); 6

Yunlu, 1695-1767 (允禄)

Yu zhi li xiang kao cheng (御製曆象考成); 1

Yunlu, 1695-1767 (允禄)

Yu zhi lü lü zheng yi hou bian (御製律呂正義後編)

Yunlu, 1695-1767 (允禄)