Gang jian yi zhi lu (綱鑑易知錄); 2

Wu, Chengquan, fl. 1711 (吳乘權, fl. 1711)

Han ji dian kan (韓集點勘)

Chen, Jingyun, Qing, 1670-1747 (陳景雲, 1670-1747)

Shi xing yun bian (史姓韻編); 1

Wang, Huizu, 1731-1807 (汪輝祖, 1731-1807)

Du shu za zhi (讀書雜志); 2

Wang, Niansun, 1744-1832 (王念孫, 1744-1832)

Shi xing yun bian (史姓韻編); 3

Wang, Huizu, 1731-1807 (汪輝祖, 1731-1807)

Gang jian yi zhi lu (綱鑑易知錄); 3

Wu, Chengquan, fl. 1711 (吳乘權, fl. 1711)

Li dai di li zhi yun bian jin shi (歷代地理志韻編今釋)

Li, Zhaoluo, 1769-1841 (李兆洛, 1769-1841)

Gang jian yi zhi lu (綱鑑易知錄); 6

Wu, Chengquan, fl. 1711 (吳乘權, fl. 1711)

Gang jian yi zhi lu (綱鑑易知錄); 1

Wu, Chengquan, fl. 1711 (吳乘權, fl. 1711)

Gang jian yi zhi lu (綱鑑易知錄); 7

Wu, Chengquan, fl. 1711 (吳乘權, fl. 1711)