Yōsan zukai.zen (養蚕図解. 全)

Amano, Masanori, 1784-1861 (天野政德)

Kenkadō zatsuroku (蒹葭堂雜錄)

Kimura, Kenkadō (木村明啓)

Huan hai zhi nan wu zhong (宦海指南五種)

Tian Wenjing (田文鏡)

Tong zhi (通志); 7

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 5

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 8

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 11

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 14

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 17

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong dian (通典); 5

Du, You, 735-812 (杜佑, 735-812)