Shan hai jing (山海經)

Guo Pu (郭璞)

Kyōka (狂歌)

Seiryūtei, Seikō (清流亭西江)

Gantang xiao zhi (甘棠小志)

Dong, Chunyun (董醇醖)

Huo long jing quan ji (火龍經全集)

Wang Minghe

Roshia gyūtō zensho (魯西亜牛痘全書)

Baba, Sajūrō (馬場佐十郎)

Gojūsantsugi meisho zue (五十三次名所図會)

Andō, Hiroshige (安藤広重)